Select Page

Методологија за пресметување на пондерирана просечна цена на капиталот WACC

Овој документ е издаден согласно член 105 од Законот за електронските комуникации според кој Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) треба да ги преземе следните должности и одговорности:   Соодветно да ги земе во предвид мислењата на...

Методологија за анализа на релевантни пазари

Оваа методологија за анализа на релевантните пазари ја изготвува Агенцијата за електронски комуникации. Методологијата ги содржи основните принципи согласно кои Агенцијата за електронски комуникации ќе врши дефинирање на релевантни пазари, процес на анализа на...

Методологија за анализа на релевантни пазари

Оваа методологија за анализа на релевантните пазари ја изготвува Агенцијата за електронски комуникации. Методологијата ги содржи основните принципи согласно кои Агенцијата за електронски комуникации ќе врши дефинирање на релевантни пазари, процес на анализа на...

ANALIZA E TREGUT

Една од главните цели на Законот за електронски комуникации е да обезбеди забрзување на процесот на создавање на конкурентен пазар, заштита на интересите на потрошувачите и спречување на злоупотребата на позицијата што ја имаат на пазарот операторите и давателите на...