Select Page

Финален извештај за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална DTT платформа и пресметка на WACC

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на...

Invitation for public hearing

Dear all, Agency for electronic communications (AEC) publishes „Draft Report for Methodology for cost based model for broadcasting free to air services on the DTT platform and associated WACC“.The methodology was developed in cooperation with „Analysis Mason Ltd”-...

Покана за јавна расправа

Почитувани,Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа: „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку...

Почетен извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Почетниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на...