Select Page

Воздухоплов-пловен објект

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба за радиостаница на земјаУпатство – воздухопловна мобилна службаБарање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба...

Радиоаматерска служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерска службиПријава за полагање на испит за радиоаматерски оператор Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служби – албански...

Фиксна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна службаАнекс 1. Упатство за пополнување на образецот на барањето за издавање на одобрение за користење на рф во фиксна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во...

Копнена мобилна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна службаАнекс 2. Упатство за пополнување на образецот на барањето за Копнена мобилна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба...

Радиодифузна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба – АНАЛОГНА Анекс 3 – АНАЛОГНА – Упатство за барањето за радиодифузна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба...