Select Page

Сателитска служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (Земска сателитска станица) Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (VSAT/SNG) Барање за издавање на одобрение за користење на...