Select Page

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (Земска сателитска станица)

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (VSAT/SNG)

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба, CGC (комплементарна земска компонента)

Анекс 4-2_Упатство за пополнување

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (Земска сателитска станица) – албански јазик

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (VSAT/SNG) – албански јазик

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба, CGC (комплементарна земска компонента) – албански јазик