Select Page

Фиксна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна службаАнекс 1. Упатство за пополнување на образецот на барањето за издавање на одобрение за користење на рф во фиксна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во...

Копнена мобилна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна службаАнекс 2. Упатство за пополнување на образецот на барањето за Копнена мобилна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба...

Радиодифузна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба – АНАЛОГНА Анекс 3 – АНАЛОГНА – Упатство за барањето за радиодифузна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба...

Сателитска служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (Земска сателитска станица) Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба (VSAT/SNG) Барање за издавање на одобрение за користење на...