Select Page

Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални корисници – мај 2019

Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални...

Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници

Почитувани Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува “Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници  Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на...