Select Page

Rregullore për politikat mbi përdorimin dhe vlerësimin e drejtë të qëndrueshmërisë së anulimit të kompensimeve shtesë për shërbimet e rregulluara të shitjes me pakicë në roaming, si dhe për kërkesën që e parashtron operatori për qëllimet e atij vlerësimi

Rregullore për politikat mbi përdorimin dhe vlerësimin e drejtë të qëndrueshmërisë së anulimit të kompensimeve shtesë për shërbimet e rregulluara të shitjes me pakicë në roaming, si dhe për kërkesën që e parashtron operatori për qëllimet e atij vlerësimi

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për llojin dhe përmbajtjen e të dhënave dhe informacionit mbi kushtet e përgjithshme në lidhje me qasjen në dhe përdorimin e shërbimeve të komunikimit publik të publikuara nga operatorët

Agjencia e Komunikimeve Elektronike solli RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES PËR LLOJIN DHE PËRMBAJTJEN E TË DHËNAVE DHE INFORMACIONIT MBI KUSHTET E PËRGJITHSHME NË LIDHE ME QASJEN NË DHE PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMIT PUBLIK TË PUBLIKUAR NGA OPERATORËT DHE ...