Select Page

Programi për dhënien e provimit radioamator

Програма за полагање на радиоаматерски испит Поврзани тагови: програма, радиоаматерски испит, рф...

Правилник за параметри за квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

Одговор на коментари од јавна расправа по Правилникот за параметри за квалитетотна јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации Правилник за параметри за...

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e formës dhe përmbajtjes së kërkesës për dhënien e numrave dhe serive të numrave, të dhënat të cilat i bashkëngjiten kërkesës si dhe mënyrën dhe procedurën e dhënies ose caktimit të numrave dhe serive të numrave nga Plani i Numërimit

20141215_Pravilnik_za_utvrduvanje_na_formata_i_sodrzhinata_na_baranjeto_za_dodeluvanje_na_broevi_i_serii_na_broevi_-_SlVesnik_190-2014_.pdf Поврзани тагови: телекомуникации, телекомуникации нумерација, телекомуникациипреносливост на...

Plani i numërimit

20141210_Plan_za_numeracija_SlVesnik_185-2014_.pdf Поврзани тагови: телекомуникации, телекомуникации...

Rregullore për formën dhe përmbajtjen dhe dokumentacionin e nevojshëm që dorëzohet me kërkesën për dhënien e miratimit për përdorimin e radiofrekuencave

Правилник за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.pdf Прилог 1 – Фиксна служба Прилог 2 – Копнена мобилна служба Прилог 3 – Радиодифузна служба Прилог 4 – Сателитска служба Прилог 5 – Аматерска служба Прилог 6 –...