Select Page

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për llojin dhe përmbajtjen e të dhënave dhe informacionit mbi kushtet e përgjithshme në lidhje me qasjen në dhe përdorimin e shërbimeve të komunikimit publik të publikuara nga operatorët

Agjencia e Komunikimeve Elektronike solli RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES PËR LLOJIN DHE PËRMBAJTJEN E TË DHËNAVE DHE INFORMACIONIT MBI KUSHTET E PËRGJITHSHME NË LIDHE ME QASJEN NË DHE PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMIT PUBLIK TË PUBLIKUAR NGA OPERATORËT DHE ...

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните комуникациски услуги

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните комуникациски услуги Одговори на...

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e llogaritjes së kompensimit vjetore për përdorimin e radiofrekuencave

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции Одговори на коментари по јавна расправа за Предлог Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на...

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства

ОНЕВИП Коментари за измените на правилникот Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства МКТ Коментари за измените на...

Правилник за изменување и дополнување на правилник за обезбедување на битстрим пристап

Правилник за изменување и дополнување на правилник за обезбедување на битстрим пристап МКТ Коментари за измените на правилникот ОНЕВИП Коментари за измените на правилникот Поврзани тагови:...