Select Page

Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи во регионот на Западен Балкан

Во согласност со Член 10 став (4) од Законот за електронски комуникации Агенцијата ја објавува финалната Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи во регионот на Западен Балкан. Во согласност со Член 13 од...

Одлука за утврдување на износот на средствата кои операторите треба да ги уплатата во компензациски фонд за универзална услуга за 2018 година

Одлука за утврдување на износот на средствата кои операторите треба да ги уплатата во компензациски фонд за универзална услуга за 2018...

Одлука за утврдување на вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2018 година

Одлука за утврдување на вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2018...