Select Page

Одлука за утврдување на износот на средствата кои операторите треба да ги уплатата во компензациски фонд за универзална услуга за 2018 година

Одлука за утврдување на износот на средствата кои операторите треба да ги уплатата во компензациски фонд за универзална услуга за 2018...

Одлука за утврдување на вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2018 година

Одлука за утврдување на вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2018...

Одлука за отповикување на обврски за Македонски Телеком за релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници – пазар 1

Одлука за отповикување на обврски за Македонски Телеком за релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници – пазар...