Select Page

Одлука со која се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2015 година, во износ од 0,8 евра во денарска противредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија

Одлука со која се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2015 година, во износ од 0,8 евра во денарска противредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на...

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување релевантни пазари што се подложни на претходна регулација

АЕК ја објави Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација бр.0307-1276/2 од 07.05.2014 година. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување релевантни пазари што се подложни на претходна...

Vendimi për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm për dhënien e miratimit për përdorimin e radiofrekuencave me brez prej 470-790 MHz

Одлука за избор на најповолен понудувач за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz Одлука за избор на најповолен понудувач за доделување на одобрение за фрекв. опсег 470-790 Поврзани тагови: 470790 MHz, избор,...

Vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm për dhënien e një miratimi për përdorimin e radiofrekuencave me brez të radiofrekuencave prej 1720-1730 MHz / 1815-1825 MHz, për sigurimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimit celular në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë

За најповолен понудувач за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1730 MHz/1815-1825 MHz , за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија се избира:...

20120330_Одобрение на референта понуда за интерконекција на ИНФЕЛ-НЕТПЛУС Охрид

По поднесениот предлог на Референтната понуда за интерконекција од страна на ИНФЕЛ НЕТПЛУС Охрид ДОО со допис 07–1292/1 од 19.03.2012, Агенцијата за електронски комуникации го донесе следното решение:  20120330_Одобрение на референта понуда за интерконекција на...