Select Page

Одлука на Комисијата на АЕК за разрешување на директорот на АЕК

Директорот на Агенцијата за Електронски комуникации Петар Иваноски до Комисијата за Електронски комуникации достави барање за негово разрешување од функцијата Директор на Агенцијата. Постапувајќи по доставеното барање, а во согласност со член 18 став 1 точка а) од...

Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација

Како резултат на спроведена јавна расправа Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација  20100923_Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна...

Измена на Референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на Македонски Телеком АД Скопје

По поднесениот предлог за измена на Референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на Македонски Телеком АД Скопје со допис број 100-318792/1 од 09.08.2010, Агенцијата за електронски комуникации го донесе следното решение:...

Решение за SMP оператор за Т-мобиле за Пазар 15

СЕ ОПРЕДЕЛУВА Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо – Услуга за пристап и започнување на повик во јавни мобилни...

Решенија со кои се задолужуваат Т-мобиле, ОНЕ и ВИП да извршат измени на одбрени референтни понуди за интерконекција

 20100730_Решение за измена на референтна понуда за Т-мобиле (288.45 kB 2010-07-30)  20100730_Решение за измена на референтна понуда за ОНЕ (433.92 kB 2010-07-30)  20100730_Решение за измена на референтна понуда за ВИП (386.53 kB...