Select Page

MARRËVESHJE PËR KOORDINIM

Агенцијата за електронски комуникации согласно Законот за електронски комуникации е надлежна да врши координација на радиофреквенциите со регулаторните тела на соседните и други држави.  За таа цел Агенцијата ги има склучено следните меѓународни спогодби: Technical...

AKTVENDIME

Агенцијата може да отповика одобрение за користење на радиофреквенции по барање на имателот на одобрението за користење на радиофреквенции или по службена должност. Одобренијата за користење на радиофреквенции по сила на закон престануваат да важат по истекот на...

MIRATIME

Радиофреквенци можат да користат физички и правни лица врз основа на одобрение за користење на радиофреквенции што го издава АЕК согласно План за доделување и користење на РФ во РМ. Определени радиофреквенции можат да се користат без одобрение во согласност со...

Упатство за користење на десктоп апликацијата за самостојно мерење на брзината на пристап на интернет

За прецизно мерење на брзината на пристап на интернет од страна на корисниците на начин со кој се минимизира влијаниета на останатите елементи во мрежата на корисникот е наменета апликацијата aek_electron. Најнапред апликацијата треба да се симне од интернет.Симнете...