Select Page

Податоци за пазарот – мобилна телефонија

1.Број на активни претплатници во мобилна телефонија 2. Просечна цена на чинење за 1 минута разговор во мобилна мрежа 3. Остварен сообраќај од активни претплатници во мобилна телефонија 4. Приходи од малопродажба во мобилна телефонија 5. Број на претплатници и...

1js2014

test za nov zapis

LINQE TË DOBISHME

Регулаторни тела на други земји Албанија ERT – Enti Rregullator i Telekomunikacioneve (www.ert.gov.al) Австрија RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (www.rtr.at) Белгија BIPT – Institut Belge des services Postaux et de Telecommunications...

Кое е максималното дозволено време на отстранување на пријавен дефект?

Согласно правилникот за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, (донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.), член 9,...

Во која мерна единица треба да биде изразено/прикажано Времето на воспоставување на повик?

Согласно правилникот за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, (донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.), член 11,...