Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ја објавува усвоената годишна  програма за работа на Агенцијата за 2016 година.
Одлука за усвојување на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година
Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година
Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година