Select Page

Извештај од испитувањето на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот