Select Page

Të nderuar,

Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на „Нацрт извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ“ да ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавната расправа. Имено, на состанокот одржан на ден 14.10.2011 година Агенцијата за електронски комуникации ги информираше заинтересираните страни дека отпочнува со процесот на развој и имплементација Bottom-Up LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги понудени од оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар. Развојот на моделот се одвиваше во соработка со Дилоит-Хрватска врз основа на договор за консултантски услуги.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 26.08.2012 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

mirjana.bolinovska@aec.mk

sinisa.apostoloski@aec.mk


Нацрт Извештај за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија
Draft Modelling Results Report for a Bottom-Up LRIC Bitstream service in Republic of Macedonia

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 27/07/2012
Крај на јавна расправа: 26/08/2012
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: BU LRIC битстрим услуги