Select Page

Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18),
отвора јавна расправа по донесување на подзаконски акт -Правилник за  параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги  кои се остваруваат преку јавна радиокомуникациска мрежа.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 17.08.2018 година на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Кеј Димитар Влахов бр. 21
СКОПЈЕ
или по електронски пат на следниве адреси:

jonce.grazdanoski@aec.mk
aleksandar.grambozov@aec.mk
petar.ivanoski@aec.mk


Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 17/07/2018
Крај на јавна расправа: 17/08/2018
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk