Select Page

Почитувани, Агенцијата отвора јавна расправа по предлог:

  • УПАТСТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ЦЕЛИ И АНАЛИЗА НА ПАЗАР И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ
  • ОБРАСЦИ НА КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ
  • КВАРТАЛЕН /ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈОТ НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ ЗА 20ХХ ГОД

Јавната расправа започнува од 08.05.2013 со времетраење од 30 денови.


Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа
Обрасци на квартални извештаи
Квартален /годишен извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за 20хх год

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 08/05/2013
Крај на јавна расправа: 08/06/2013
Адреса за достава на коментари и мислења: Предлог коментарите доставувајте ги електронски на мејл: petar.tasev@aec.mk и во хартиена форма во Архивата на АЕК.