Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува коментарите по Правилникот за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија.


ВИП коментари СМС
ОНЕ коментари СМС
Т-мобиле коментари СМС


Поврзани вести:

More posts: богатство заштита јавна расправа коментари културно национално начин на пренос пораки правилник промовирање СМС туризам унапредување