Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавениот документ„Нацрт Извештај за методологија за тестови за цени за истиснување на конкуренција“објавен на веб страната на АЕК на ден 18.04.2012 година.  Дополнително, АЕК ја објавува презентацијата од јавниот состанок кој се одржа на ден 06.06.2012 година.


Извештај за методологија за тестови за цени за истиснување на конкуренција – со вклучени коментари и став на АЕК
Презентација од јавниот состанок_06-06-2012


Поврзани вести:

More posts: АЕК извештај истиснување коментари конкуренција методологија нацрт RREGULLIMI I ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË став тестови цени