Select Page

Одговори на доставените коментари по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги и по Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги.


Одговори на коментари за Измена на правилникот за општи услови
Одговори на коментари за Правилникот за начинот на мерење


Поврзани вести:

More posts: вид и содржина на податоци вршење контрола и мерење дополна измена коментари одговори општи услови параметри за квалитет прашања