Select Page

Одлука за начинот и временскиот рок на воспоставување на единствен европски број за итен повик е-112 во република македонија

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 29/01/2007
Службен весник: 12-07
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: воспоставување временски рок е112 единствен европски број итен повик начин одлука