Select Page

Одлука за повторување на јавен тендер бр. 02-1771/1 за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GНZ, за фиксен безжичен пристап за шест региони во Република Македонија


Поврзани вести:

More posts: 3436 GHz јавен тендер користење радиофреквенции одлука одобре повторување радиофреквенциски опсег фиксен безжичен пристап шест региони