Select Page

Согласно Објавениот јавен тендер за доделување на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790 – 862 MHz и 1710 – 1880 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија се објавува следната тендерска документација:


Тендерска документација LTE и 1800 рев.1


Поврзани вести:

More posts: 1710 1880 MHz 790 862 MHz доделување на радиофреквенции јавен тендер радиофреквенциски опсег тендерска документација