Select Page
Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства.
Јавната расправа ќе трае до 22.06.2016 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт правилник на адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Shkup
или на следните адреси за е-пошта:

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства
Упатство за доставување на податоци за новоизградена електронска комуникациска мрежа и придружни средства
Прилог 2 – Податоци за мрежно покривање

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 20/05/2016
Крај на јавна расправа: 22/06/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: zoran.aleksov@aec.mk и boris.arsov@aec.mk