Select Page

Агенцијата води Регистар на доделени радиофреквенции што се користат во Република Македонија кој содржи податоци за физички и правни лица на кои им се доделени радиофреквенции, со исклучок на радиофреквенциите што се користат за потребите за национална безбедност и одбрана и за заштита од природни и други елементарни непогоди. Агенцијата редовно го ажурира Регистарот на доделени радиофреквенции. 
Делови од Регистарот на доделени фреквенции се јавно достапни.