Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги “ и “Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на  параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги”, објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 06.09.2012 година (четврток) со почеток во 09:30 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.Почеток во: 09:30
Тема на состанок : измени на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови
Датум на одржување : 06/09/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Поврзани вести:

More posts: вид и содржина мерење на параметри за квалитет општи услови податоци