Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/04/2007
Службен весник: 55-07
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дополна електронски комуникации закон за електронските комуникации ЗЕК измена