Select Page

Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите

Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите, усвоен на ден 17.12.2013 година и објавен во “Сл. весник на РМ“ бр.185 од 27.12.2013 година. Tрaнспортен стрим за LCN:...

Фреквенциски опсези кои може да се користат за изградба на Јавни комуникациски мрежи

Агенцијата за електронски комуникации, согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија, ја известува јавноста дека за изградба на јавни комуникациски мрежи...

Форма и содржина на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација од 22.02.2011 година.  Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф (422.57 kB 2011-03-07)...