Select Page

Радиоаматери

Аматерска служба е радиокомуникациска служба наменета за обучување на поединци, одржување на меѓусебна комуникација и технички истражувања што ги вршат аматери, односно овластени лица кои се интересираат за радиотехника само од лични побуди и без паричен надомест....

VAZHDIMI I MIRATIMIT

За продолжување на важноста на Одобрението за користење на радиофреквенции се доставува писмено барање до Агенцијата, во рок не пократок од 30 дена и не подолг од шест месеци, пред истекот на неговата важност. Кон барањето се доставуваат следните документи: Копија од...

TRANSFERIMI I MIRATIMIT

Правото за користење на радиофреквенциите не може да се пренесе или отстапи на друго правно или физичко лице без претходна согласност од Агенцијата за што се поднесува писмено барање. Кон барањето се доставуваат следните документи: Изјава од носителот на одобрението...

Радиодифузна служба

Радиодифузна служба е радиокомуникациска служба со која се пренесуваат програмски содржини до крајни корисници, односно за општ јавен прием. Радиодифузната служба е еднонасочна комуникациска служба.Според законските одредби, радиофреквенции од опсезите наменти за...

REGJISTRA

Агенцијата води Регистар на доделени радиофреквенции што се користат во Република Македонија кој содржи податоци за физички и правни лица на кои им се доделени радиофреквенции, со исклучок на радиофреквенциите што се користат за потребите за национална безбедност и...