Select Page

Радиоаматери

Аматерска служба е радиокомуникациска служба наменета за обучување на поединци, одржување на меѓусебна комуникација и технички истражувања што ги вршат аматери, односно овластени лица кои се интересираат за радиотехника само од лични побуди и без паричен надомест....

Продолжување на одобрение

За продолжување на важноста на Одобрението за користење на радиофреквенции се доставува писмено барање до Агенцијата, во рок не пократок од 30 дена и не подолг од шест месеци, пред истекот на неговата важност. Кон барањето се доставуваат следните документи: Копија од...

Пренос на одобрение

Правото за користење на радиофреквенциите не може да се пренесе или отстапи на друго правно или физичко лице без претходна согласност од Агенцијата за што се поднесува писмено барање. Кон барањето се доставуваат следните документи: Изјава од носителот на одобрението...

Радиодифузна служба

Радиодифузна служба е радиокомуникациска служба со која се пренесуваат програмски содржини до крајни корисници, односно за општ јавен прием. Радиодифузната служба е еднонасочна комуникациска служба.Според законските одредби, радиофреквенции од опсезите наменти за...

Регистри

Агенцијата води Регистар на доделени радиофреквенции што се користат во Република Македонија кој содржи податоци за физички и правни лица на кои им се доделени радиофреквенции, со исклучок на радиофреквенциите што се користат за потребите за национална безбедност и...