Select Page

Надоместок за користење на РФ

Годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите е наменет за надзор, следење, мерење на радиофреквенцискиот спектар и покривање на административните трошоци на Агенцијата во врска со нејзините надлежности. Висината на годишниот надоместок за користење на...

Недоделени радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации изврши ревизија и репланирање на Планот за доделби за звучна радиодифузија во опсегот 87,5 – 108 MHz со цел да се определат радиофреквенции кои би се доделиле за локално покривање. Согласно Планот за намена на...

Фиксна служба

Фиксна служба е радиокомуникациска служба помеѓу определени фиксни точки. Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба се поднесува до Агенцијата во пишана форма согласно Правилник за формата и содржината на барањето за издавање...

Мобилна служба

Копнена мобилна служба е мобилна радиокомуникациска служба помеѓу базни станици и копнени мобилни станици или помеѓу копнени мобилни станици.Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба се поднесува до Агенцијата во...

Сателитска служба

Радиокомуникациска служба која се остварува со посредство на сателит, е сателитска служба, при што може да биде мобилна сателитска служба, фиксна сателитска служба и радиодифузна сателитска служба. Мобилната и фиксната сателитска служба, комуникацијата ја остваруваат...

Воздухоплов-пловен објект

Воздухопловна мобилна служба е мобилна радиокомуникациска служба помеѓу воздухопловни и авионски станици или помеѓу авионски станици во која можат да учествуваат и станици на објекти за спасување.Поморска мобилна служба е мобилна радиокомуникациска служба помеѓу...