Select Page

Агенцијата за електронски комуникации изврши ревизија и репланирање на Планот за доделби за звучна радиодифузија во опсегот 87,5 – 108 MHz со цел да се определат радиофреквенции кои би се доделиле за локално покривање.

Согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија  и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија има радиофреквенциски опсези кои може да се користат за изградба на јавни комуникациски мрежи.

ДОКУМЕНТИ ЗА НЕДОДЕЛЕНИ РАДИОФРЕКВЕНЦИИ