Select Page

Состанок по Јавна расправа за Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ “, објавени на...

Јавен состанок по „ Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ “

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за...

Јавен состанок по „Нацрт Документот за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни моб. ком. мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт Документот за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештајот...

Состанок во врска со Јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на ел.ком.мрежи и ел. ком. инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за...

Јавен состанок за Интегриран информациски систем за потребите на АЕК

АЕК ги поканува сите заинтересирани субјекти на јавен состанок за Интегриран Информациски Систем што АЕК има намера  да го набави, имплементира и користи во своето работење. Состанокот ќе се одржи на ден 13.01.2012 година (Петок), на локација – Контролно-мерен...

Соопштение и покана за состанок за развој на BU LRIC модел за битстрим услуги

Почитувани, Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот Почетен извештај за развој на BU LRIC модел за битстрим услуги ( на македонски и англиски јазик ) и  воедно Ве покануваме на состанок кој ќе се одржи на ден 05.01.2012 година ( четврток ) со...