Select Page

Состанок по јавна расправа

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за: Предлог – План за нумерација Преглог – Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се...

Состанок по Предлог-Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитет

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на...

Состанок по јавна расправа за предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Почитувани, Агенцијата Ве поканува на состанок по јавна расправа за предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ. Состанокот ќе се одржи на ден 03.11.2014 (понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите...

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии

Почитувани, Во вторник на 30.09.2014 со почеток од 10.00 часот Агенцијата свикува состанок по јавна расправа за Нацрт документ за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии. Состанокот ќе се одржи во сала 1 на прв кат во просториите на Агенцијата. Се...

Состанок по Јавна расправа за Нацрт документ за Методологија за анализа на релевантните пазари

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за Методологија за анализа на релевантните пазари на кој ќе се разгледуваат пристигнатите коментари од заинтересираните страни. Состанокот ќе се одржи на ден...

Состанок по јавната расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1 – Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, на кој ќе се разгледуваат пристигнатите...