Select Page

Состанок по јавнa расправa за Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат при нарушување на безбедноста на личните податоци на претпла

Агенцијата свикува состанок по јавнa расправa за Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат при нарушување на безбедноста на личните податоци на...

Состанок по јавни расправи

Почитувани, Агенцијата свикува состанок по јавните расправи за следните предлог документи: 1. Анализа на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет 2. Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга 3. Правилникот за начинот...

Состанок по јавна расправа

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за: Предлог – План за нумерација Преглог – Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се...

Состанок по Предлог-Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитет

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на...

Состанок по јавна расправа за предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Почитувани, Агенцијата Ве поканува на состанок по јавна расправа за предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ. Состанокот ќе се одржи на ден 03.11.2014 (понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите...

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии

Почитувани, Во вторник на 30.09.2014 со почеток од 10.00 часот Агенцијата свикува состанок по јавна расправа за Нацрт документ за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии. Состанокот ќе се одржи во сала 1 на прв кат во просториите на Агенцијата. Се...