Select Page

Состанок во врска со Јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на ел.ком.мрежи и ел. ком. инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за...

Јавен состанок за Интегриран информациски систем за потребите на АЕК

АЕК ги поканува сите заинтересирани субјекти на јавен состанок за Интегриран Информациски Систем што АЕК има намера  да го набави, имплементира и користи во своето работење. Состанокот ќе се одржи на ден 13.01.2012 година (Петок), на локација – Контролно-мерен...

Соопштение и покана за состанок за развој на BU LRIC модел за битстрим услуги

Почитувани, Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот Почетен извештај за развој на BU LRIC модел за битстрим услуги ( на македонски и англиски јазик ) и  воедно Ве покануваме на состанок кој ќе се одржи на ден 05.01.2012 година ( четврток ) со...