Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт Документот за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“, “објавени на веб страната на АЕК на ден 26.04.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 29.05.2012 година (вторник) со почеток во 09 часот во АЕК, Димитрие Чуповски бр.13, сала 3, кат 3, Скопје.Почеток во: 09:00
Тема на состанок : „Нацрт Документот за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“
Датум на одржување : 29/05/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Димитрие Чуповски бр.13 1000 Скопје Македонија