Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радиокомуникациска мрежа. Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 28.01.2020 до 27.02.2020 на следнава адреса:

Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје или на

следниве e-mail адреси:

jonce.grozdanoski@aec.mk

aleksandar.grambozov@aec.mk

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радиокомуникациска мрежаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 28/01/2020
Крај на јавна расправа: 27/02/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје