Select Page


План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија
Табела за намена на радиофреквенските опсези во Република МакедонијаДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 18/07/2013
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: план за намена