Select Page


План за намена на радиофреквенциските опсези
Коментари и одговори на коментарите по нацрт планот за намена на радиофреквенциските опсезиДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/11/2014
Службен весник: 171/14
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: план за намена