Select Page
 
Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за:
  • Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар
  • Обрасци на квартални извештаи 
  • Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година
  • Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх
  • Коментари ВИП Оператор
  • Коментари Неотел 
  • Коментари Т-Мобиле
  • Коментари Македонски Телеком

Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар
Обрасци на квартални извештаи
Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх
Коментари ВИП Оператор
Коментари Неотел
Коментари Т-Мобиле
Коментари Македонски Телеком

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 03/09/2013
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар информации статистички цели упатство финансиски податоци