Select Page


Упатство за уплата на административни таксиДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 23/06/2011
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: административни такси рф спектар одобренија издавање рф спектар одобренија измена рф спектар одобренија продолжување телекомуникации нумерација упатство уплата