Select Page

Образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери

Агенцијата за електронски комуникации на барање на повеќе заинтересирани страни, и официјално барање од страна на ОНЕ ДООЕЛ Скопје, направи измени на  ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОР ЗА ДИГИТАЛНО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ НА ТЕРЕСТРИЈАЛНИ РАДИОДИФУЗЕРИ. Образец на договор...

Јавен тендер за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz. за 2 (два) мултиплекса за изградба на дигитален терестријален систем

Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz ,  број 02-2954/1 од 07.08.2012 година, Агенцијата за електронски комуникации, објавува ЈАВЕН ТЕНДЕР  БР....