Select Page

Јавна расправа по Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 82 став (6) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по “Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и...

Јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде...

Јавна расправа по Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014 и 188/2014), отвора јавна расправа по „ПОдлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи“. Се...

Јавна расправа по Правилник за начинот на спроведување на посредувањето во Агенцијата за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за начинот на спроведување на посредувањето во Агенцијата за електронски комуникации“. Се повикуваат сите...

Јавна расправа по Предлог Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Предлог Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае заклучно со 11.Декември 2014 г. Се повикуваат...

Јавна расправа по Правилник за единствениот европски број за итни повици 112

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112“.Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават...