Select Page

Јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии. Јавната расправа ќе трае заклучно со 06.11.2015 год до крај на работно време. Се повикуваат сите...

Објава на Предлог Годишна програма за работа на АЕК за 2016

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната...

Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации“. Се повикуваат сите...

Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното...

Правилник за формата и задолжителните елементи на записникот од извршениот надзор

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за формата и задолжителните елементи на записникот од извршениот надзор“. Се повикуваат сите заинтересирани...

Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување“. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават...