Select Page

План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по ПРЕДЛОГ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната...

Јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на ЕУ

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на...

Јавна расправа по Предлог Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во...

Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа...

Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги...

Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема и Програма за полагање на...