Select Page

Покана за состанок за отпочнување на процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) отпочнува со процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени за оператор со значителна пазарна моќ на релевантни пазари за продажба на производи и...

Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2011 година

Агенцијата за електронски комуниации го објави Извештајот за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2011 година *Променет е Граф 9 поради печатна грешка  20111019_Извештај за развој на пазарот за Q2 2011 (1.38 MB...

Jавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 790-862 mhz

 20111014_Javen povik (76.44 kB 2011-10-14) Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и...

Јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенциски блок 1720-1730 mhz / 1815-1825 mhz

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република...

Покана за состанок за отпочнување на процесот на развој и имплементација на BU-LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со процесот на развој и имплементација на BU-LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги понудени од оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен...